Ogólne Warunki Handlowe firmy Euro Trade & Consulting Center


Umowa o świadczenie usług

 1. Pożądane świadczenia należy przedstawić na piśmie lub podczas pierwszego kontaktu.
 2. Zaprezentujemy Państwu dostosowana ofertę i będzie ona wiążąca przez dwa miesiące.
 3. Kwestie zakresu zobowiązań, ram czasowych oraz cena zostaną uzgodnione wspólnie.
 4. Zamówienie można składać w formie pisemnej, jednocześnie pierwsze świadczenie usługi jest uznawane za złożenie zamówienia.
 5. Przyjecie zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług, zgodnie z którą należny nie jest rezultat (innej niż umowa maklerska lub o dzieło), lecz zwrot poniesionych kosztów.
 6. Przeprowadzenie transakcji będzie wspierane terminowym i właściwym udostępnieniem informacji oraz danych.
 7. Za niedotrzymanie terminu zostanie wystawiona faktura na kwotę odpowiednia do poniesionych kosztów oraz 60% dziennej stawki w coachingu za 8 godzin.
 8. Opłata za pojedyncze i pierwsze porady zostanie zafakturowana i należy uiścić przy odbiorze bezpośrednio po zakończonej poradzie, przy czym w przypadku zlecenia wynikającego z poprzednich ustaleń wysokość stawki za godzinę pierwszej porady zostanie umorzona.
 9. W przypadku dużych zamówień sprawozdawczość finansowa odbywa się okresowo.
 10. Po zakończeniu zlecenia kwota podlegająca zapłacie zostanie odpowiednio dopasowana do rzeczywiście poniesionych kosztów.
 11. Faktury dotyczące zlecenia należy uiścić z dniem otrzymania faktury, jednakże najpóźniej w przeciągu 14 dni od daty otrzymania.
 12. Faktury nieuregulowane w terminie zostaną obciążone obowiązującymi odsetkami za zwłokę od pierwszego dnia zwłoki, zgodnie z § 288 KC (obecnie dziewięć punktów procentowych powyżej stopy bazowej).
 13. Niezależnie od odsetek za zwłokę oraz zwrotu zewnętrznych kosztów egzekucji należności zryczałtowane roszczenie odszkodowawcze jest płatne w wysokości 40,00 € kosztów administracyjnych oraz kosztów wewnętrznych wierzyciela, poniesionych w wyniku opóźnienie w zapłacie należności. W przypadku nieustannego braku płatności zostanie niezwłocznie wytyczone powództwo.
 14. Dodatkowo zostaną zafakturowane wydatki poniesione tytułem ściągnięcia należności w wysokości 65 € za godzinę w tym koszty podróży przypadające odpowiednio do wysokości poniesionych nakładów..
 15. Sporządzone lub otrzymane dokumenty, akta i materiały pozostaną własnością Zleceniobiorcy bez prawa do dysponowania nimi przez Zleceniodawcy do momentu całkowitego uregulowania faktury.

Zapoznanie się z niniejszą umową o świadczenie usług będzie uznane jako Państwa akceptacja naszych ogólnych warunków handlowych.


(stan: maj 2015 - obowiązuje najbardziej aktualna wersja)