W fazach swojego ekspansywnego rozwoju wiele przedsiębiorstw tworzy swoje przedstawicielstwa w innych krajach. Zakładanie pełnego aparatu zarządzającego w każdej siedzibie dla ich efektywnego zarządzania nie zawsze ma sens. W celu otwarcia tych obcych rynków przenosi się wykonywanie usług zwolnionych z tworzenia wartości dodanej na centra Offshore, które mają swoją siedzibę w danym regionie. W tym celu miarodajnym aspektem nie jest oszczędność kosztów, lecz koncentracja na głównych obustronnych kompetencjach, zakup jakości świadczonych usług poprzez zaangażowanie grupy specjalistów oraz pozyskanie Know-how. Obok procesu zakładania przedstawicielstw centra Business-Process-Offshore-(BPO) angażowane są w realizację projektów, mających na celu ich wprowadzanie na rynek oraz w celu świadczenia usług serwisowych, które to przedsiębiorstwa same nie chcą zapewnić lub nie potrafią zapewnić.

Wraz z przeniesieniem procesów firmy oraz jednoczesnej współpracy z B-P-O-Center minimalizowane są koszty, a ryzyka z tym związane zostają rozdzielone. Współdziałanie zasobów własnych oraz zewnętrznych wytwarza nowe synergie, które wpływają na wzrost gospodarności przedsiębiorstwa i co za tym idzie zdolności konkurencji w myśl zasady " wygrana -wygrana" (Win-Win).

Zgodnie z trendem rozwoju " Pozyskać dojście zamiast posiadać" outsourcing procesów zachodzących w firmie ( zlecenie zadań zewnętrznym specjalistycznym firmom) prowadzi do restrukturyzacji całych przedsiębiorstw. W taki sposób przenoszone są funkcje, kompetencje oraz odpowiedzialność na Centra -BPO, tzn. na personel składający się z różnych kultur działalności gospodarczej, który ma bezpośrednie kontakty jako rodzimy użytkownik języka w będącej w centrum uwagi przestrzeni ekonomicznej. Tworzy to optymalną bazę transgranicznych usług pierwszej klasy.

Dla realizacji takich zadań siedziba w Görlitz, na linii dwóch państw jako” tarcza obrotowa usług” oferuje idealne warunki, ponieważ Görlitz jest jedynym miastem na całej niemiecko-polskiej linii granicznej , które po obu stronach posiada urzędy miasta oraz powiatowe jak również dobrze rozwinięte zaplecze ekonomiczne.

Ze względu na globalny rozwój zmierzający do otwarcia obcych rynków przy pomocy świadczeniodawców Offshore utworzony został w roku 2014 Euro Trade & Consulting Center w formie transgranicznego portalu społecznościowego Cluster, mającego na celu zarządzanie zagranicznymi przedstawicielstwami. Poprzez to gwarantowana jest globalna dyspozycyjność bez konieczności obecności lub konieczności osiedlania się w obcych miejscach.

BPO-Center ET&CC można przedstawić schematycznie jako dom na trzech kolumnach, w którym zgodnie z zapotrzebowaniem, wszystko oferowane jest " z jednej ręki" i " wszystko pod jednym dachem". Kolumny te nazywane są przez nas -zgodnie z trendem IT- "kolumną Hardware","kolumną Software"oraz " kolumną Skillware", przy czym pod pojęciem Hardware zebrane są stała koncepcja możliwości korzystania z pomieszczeń konferencyjnych oraz narad jak również kwestia wypożyczania urządzeń technicznych do obsługi konferencji. Do kolumny Software zalicza się koncepcję zakładową jako" zastępcę na miejscu" oraz "transformator Know-how", zgodnie z którą udostępnianych jest 50 różnych usług dla przedsiębiorstwa w formie modularnej. Kolumna Skillware zawiera własne strategie BPO-Center ze swoimi funkcjami jako automatyczne otwieranie drzwi dla firm do innych krajów, jako bufor mentalności w celu przechwytywania interkulturalnych różnic oraz jako coach adaptacyjny w celu wyrównania różniących się interpretacji- tzw. czynniki miękkie, które odpowiednio decydują o sukcesie transgranicznych transakcji.

W serwisie społecznościowym ET&CC kooperuje ze sobą 62 niemieckich, polskich oraz europejskich partnerów, którzy wyróżniają się swoją wielojęzycznością oraz wykształceniem akademickim. Warunek wspólnego sukcesu upatrujemy w naszej solidnej wiedzy na temat danej branży, długoletnim doświadczeniu zawodowym jak również we współpracy ze sprawdzonymi partnerami. W celu obniżenia kosztów stałych angażujemy w razie potrzeby również zewnętrznych ekspertów. Gwarantujemy przy tym niezależność jako centralny warunek realizacji specyficznych zleceń klientów oraz wolny, mający głęboki sens wybór oferentów usług, jak również zastosowanie najnowocześniejszej technologii z ujednoliconymi IT-standardami.

Na podstawie wiedzy na temat klientów, zrozumienia ich oczekiwań, osobistej bliskości, niezawodności oraz stałości jak również jasnej organizacji gwarantujemy absolutnie minimalny nakład na zadania administracyjne oraz odpowiedni serwis w odpowiedniej chwili.
Razem z naszymi klientami podążamy za trendem umiędzynarodowienia globalnego podziału zadań i pomagamy im w optymalizacji struktury kosztów oraz świadczeniu usług jak również w realizacji maksymalnego profesjonalizmu we własnym głównym obszarze działania firmy.

W Euro Trade & Consulting Center opiekujemy się naszymi klientami jako właściciele osobiście. Osoba kontaktowa pozostaje ta sama, co przyczynia się do rozwoju długotrwałych stosunków handlowych ze strategiczną kontynuacją oraz gruntowną znajomością problematyki.

Różnice narodowościowe wyrównujemy poprzez adaptację!